web analytics

ติดต่อเรา

กราบถวายมุทิตาจิตสักการะ สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี เนื่องในโอกาสอายุวัฒนมงคล 68 ปี

คุณวิชชุดา ไตรธรรม ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ คุณศุภกิจ จิตร์เพิ่มพูลผล รักษาการผู้อำนวยการ ฝ่ายสื่อสารองค์กรและความรับผิดชอบต่อสังคม ทิพยประกันภัย เข้ากราบถวายมุทิตาจิตสักการะแด่ สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโช) ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารในโอกาสที่อายุวัฒนมงคล 68 ปี   ณ  วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *