web analytics

ติดต่อเรา

สมศ. พร้อมเดินหน้าประเมินสถานศึกษา 4,500 แห่ง หลัง รมต.ศธ. ไฟเขียว

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) พร้อมเดินหน้าประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ เริ่มทันทีในโรงเรียนประชารัฐ กว่า 4,500 แห่งทั่วประเทศ ตามแนวทางของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และสถานศึกษาอื่นๆ ในระดับพื้นฐาน ด้านอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษาที่พร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ สามารถส่งรายงานการประเมินตนเอง  (Self-Assessment Report : SAR) ไปยังหน่วยงานต้นสังกัด จากนั้น สมศ. ก็จะดำเนินการประเมินคุณภาพภายนอกโดยจะเป็นการประเมินคุณภาพแนวใหม่ของ สมศ. โดยสอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพภายใน ที่เน้นให้สถานศึกษาออกแบบตามบริบทของตนเอง

รศ.ดร. ณมน จีรังสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. กล่าวว่า ตามที่นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวในงานสัมมนาพิเศษเรื่อง เปิดศักราชใหม่ในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยกล่าวว่าตามกฏกระทรวงว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ซึ่งได้ประกาศใช้อย่างเป็นทางการ มีขั้นตอนการประกันคุณภาพที่เน้นการพัฒนาการจัดการศึกษาให้ง่ายขึ้น และไม่เป็นภาระกับครู โดยจะให้เริ่มนำร่องในโรงเรียนประชารัฐ กว่า 4,500 แห่ง จากจำนวนกว่า 7,000 แห่งทั่วประเทศ ทั้งนี้ความหมายของโรงเรียนประชารัฐ คือสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ได้รับการคัดเลือกจากทุกตำบลทั่วประเทศ เพื่อเข้าสู่กระบวนยกระดับและขับเคลื่อนตามแนวทางประชารัฐ การสนับสนุนสื่อและอุปกรณ์เพื่อการศึกษา อบรมพัฒนาบุคลากร และสร้างสรรค์แผนพัฒนาตามบริบทของโรงเรียนอย่างยั่งยืน

รศ.ดร.ณมน กล่าวต่อว่าแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ของ สมศ. ในการประเมินสถานศึกษาทุกระดับ ตั้งแต่ปฐมวัย ขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา สมศ. จะพิจารณาจากผลการดำเนินงานตามมาตรฐานของแต่ละสถานศึกษา ที่กำหนดและออกแบบเองตามบริบทของสถานศึกษานั้นๆ ให้สอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ ตลอดจนนโยบายหรือจุดเน้นของต้นสังกัด เพื่อสะท้อนคุณภาพของการบริหารจัดการ กระบวนการจัดการศึกษา การพัฒนาผลสัมฤทธิ์และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ความพร้อมของปัจจัยพื้นฐานของสถานศึกษาที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการตรวจสอบเชิงยืนยันผลการดำเนินงานของสถานศึกษา โดยที่ สมศ. จะไม่มีการกำหนดมาตรฐานการประเมินภายนอกขึ้นมาใหม่ แต่จะเป็นการประเมินคุณภาพภายนอกที่สอดคล้องกับมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่มาจากมาตรฐานของการศึกษาแต่ละระดับซึ่งมีระดับคุณภาพ 5 ระดับ ซึ่งในแต่ละระดับจะเป็นการตัดสินเชิงคุณภาพที่สะท้อนผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง ดังนี้

  • ระดับ ดีเยี่ยม หมายถึง สถานศึกษาดำเนินการตามเกณฑ์ครบถ้วนสมบูรณ์ เหมาะสม เป็นไปได้ ผลการตรวจสอบคุณภาพมีความน่าเชื่อถือ ส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพผู้เรียน และมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง เป็นที่พึงพอใจของทุกฝ่าย และมีนวัตกรรมหรือแบบอย่างที่ดี
  • ระดับ ดีมาก หมายถึง สถานศึกษาดำเนินการตามเกณฑ์ครบถ้วนสมบูรณ์ เหมาะสม เป็นไปได้ ผลการตรวจสอบคุณภาพมีความน่าเชื่อถือ ส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพผู้เรียน และมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง
  • ระดับ ดี หมายถึง สถานศึกษาดำเนินการตามเกณฑ์ครบถ้วนสมบูรณ์ เหมาะสม เป็นไปได้ ผลการตรวจสอบคุณภาพมีความน่าเชื่อถือ ส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพผู้เรียน
  • ระดับ พอใช้ หมายถึง สถานศึกษาดำเนินการได้อย่างเหมาะสม เป็นไปได้ ผลการตรวจสอบคุณภาพ มีความน่าเชื่อถือ เป็นไปตามเกณฑ์ แต่ไม่ครบถ้วนในบางประเด็น
  • ระดับ ปรับปรุง หมายถึง สถานศึกษาไม่สามารถดำเนินการได้ตามเกณฑ์เป็นส่วนใหญ่

ทั้งนี้ นอกจากโรงเรียนประชารัฐ แล้ว รมต.ศธ. ยังได้มีแนวทางให้สถานศึกษาในระดับขั้นพื้นฐาน การอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ที่พร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ สามารถส่งรายงานการประเมินตนเอง  (Self-Assessment Report : SAR) ไปยังหน่วยงานต้นสังกัด จากนั้น สมศ. ก็จะดำเนินการประเมินคุณภาพภายนอก ได้ทันที รศ.ดร.ณมน กล่าวทิ้งท้าย

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *