web analytics

ติดต่อเรา

ปตท. เปิดเวทีส่งเสริมศักยภาพพนักงานด้านนวัตกรรม ผ่านโครงการ PTT Innovation Boost Camp

ปตท. จัดกิจกรรมเสริมสร้างบรรยากาศการทำงาน ส่งเสริมศักยภาพพนักงานด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรม (Innovation)  ผ่านโครงการ PTT Innovation Boost Camp  สอดรับกับวิสัยทัศน์องค์กร “Powering Life with Future Energy and Beyond” หรือ “ขับเคลื่อนทุกชีวิตด้วยพลังแห่งอนาคต” โดยนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ เปิดรับและเรียนรู้ตลอดเวลา ด้วยความทุ่มเทต่อการพัฒนาสิ่งใหม่ ๆ และมีความคิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์

นายสุชาติ ระมาศ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารศักยภาพองค์กรและธรรมาภิบาล บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า โครงการ PTT Innovation Boost Camp  เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีส่งเสริมให้พนักงานในองค์กร ได้มาเรียนรู้วิธีคิดและเปิดมุมมองใหม่ ๆ เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดเป็นความคิดริเริ่ม ตอบสนองความต้องการทางธุรกิจและสนับสนุนแผนพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน ภายใต้แนวคิด SPIRIT OF INNOVATION  โดยกิจกรรมประกอบไปด้วยการแบ่งปันความรู้และประสบการณ์จากผู้บริหารกลุ่ม ปตท. และผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก  เพื่อเรียนรู้และฝึกฝนทักษะที่จำเป็นต่อการพัฒนาความคิดด้านนวัตกรรม การคิดเชิงออกแบบและสร้างสรรค์ที่สำคัญ พนักงานมีโอกาสนำแนวคิดไปพัฒนาต่อยอดและทดลองทำจริง เพื่อเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ทั้งในด้าน Intrapreneurship หรือความพร้อมและเต็มใจปฏิบัติงาน เสมือนเป็นเจ้าของกิจการ และ Entrepreneurship หรือความพร้อมในการทุ่มเทให้กับกิจการใหม่อย่างเต็มที่  รวมทั้ง ยังได้เรียนรู้งานด้านการสื่อสาร การบริหารจัดการการเงิน การตลาด และเข้าใจถึงกรอบและรูปแบบธุรกิจที่เชื่อมโยงกับนวัตกรรมและความคิดริเริ่มของกิจการ

การจัดกิจกรรม PTT Innovation Boost Camp  ครั้งนี้  เปิดโอกาสให้พนักงานกว่า 120 คน จากทุกสายงานธุรกิจของปตท. ร่วมนำเสนอแนวคิด แผนงานนวัตกรรมและรายละเอียดผลิตภัณฑ์ต้นแบบรวม 15 โครงการ ซึ่งแบ่งออกได้ 3 ประเภท ได้แก่ ประเภทไอเดียนวัตกรรม ประเภทนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และประเภทนวัตกรรมที่นำไปต่อยอดธุรกิจได้  อาทิ  โครงการพัฒนาเครื่องดื่มชูกำลัง  โครงการพัฒนาศูนย์ฝึกอบรมด้านพลังงาน โครงการพัฒนาการใช้ A.I. กับ Chatbot และการแจ้งเตือนระบบเทรดด้วย A.I. สำหรับธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ และโครงการพัฒนาระบบเทรดพลังงานไฟฟ้าของธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ  เป็นต้น ซึ่งผลงานบางส่วนอยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้และโอกาสทางธุรกิจร่วมกับบริษัท Alpha Com ในกลุ่ม ปตท. ที่เน้นการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมใหม่ ๆ

ปตท. เชื่อมั่นว่าการเติบโตขององค์กรขึ้นอยู่กับศักยภาพและคุณภาพของบุคลากรในองค์กร  จึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความรู้ความสามารถเทียบเท่าระดับสากล และก้าวทันกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา นอกจากนี้ ยังส่งเสริมค่านิยมภายในองค์กรด้านการมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ ให้ตอบรับต่อความเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจ ที่สำคัญ  ปตท. มุ่งเสริมสร้างและพัฒนาให้พนักงานเป็นทั้งคนดีและคนเก่ง ตลอดจนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและช่วยเหลือสังคม ให้ ปตท. ก้าวสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน (Learning Organization)

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *