web analytics

ติดต่อเรา

​วิริยะประกันภัย ยืนยันให้ความคุ้มครอง กรณีรักษาแบบ Home Isolation หรือแบบ Community Isolation

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในขณะนี้ยังคงไม่คลี่คลายและทวีความรุนแรงมากขึ้น ส่งผลให้มีจำนวนผู้ติดเชื้อรายวันเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่สถานพยาบาลที่รองรับการรักษาผู้ป่วยยังมีไม่เพียงพอต่อจำนวนผู้ป่วยในสถานการณ์ปัจจุบัน

ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด -19 ในรูปแบบ Home Isolation หรือแบบ Community Isolation ของกระทรวงสาธารณสุข และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ฉบับวันที่ 29 กรกฎาคม 2564

​วิริยะประกันภัย ยืนยันให้ความคุ้มครอง กรณีรักษาแบบ Home Isolation หรือแบบ Community Isolation “ด้วยความห่วงใย เราจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกัน”

 

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *