web analytics

ติดต่อเรา

เกรท วอลล์ มอเตอร์ น้อมเกล้าฯ ถวายรถยนต์ HAVAL H6 Hybrid SUV แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ มร. เอลเลียต จาง ประธาน เกรท วอลล์ มอเตอร์ ภูมิภาคอาเซียนและประเทศไทย นำทีมผู้บริหารระดับสูง พร้อมด้วย มร. ลี่ผิง หวัง อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายเศรษฐกิจและพาณิชย์ ประจำสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท น้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ถวายรถยนต์ All New HAVAL H6 Hybrid SUV ติดตั้งเครื่องยนต์ไฮบริด (HEV) ขนาด 1.5 เทอร์โบ/ลิตร ซึ่งเป็นรถยนต์คันแรกจากสายการผลิตในประเทศไทย
เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในกองงานการกุศลและเพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัย

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *