ติดต่อเรา

นักวิชาการดนตรีรุ่นใหม่ ชูความแข็งแกร่งหลักสูตร “ยามาฮ่า มิวสิค เวิร์ดวาย”

สถาบันดนตรียามาฮ่า โชว์ศักยภาพ TEAM WORK ชูความแข็งแกร่งทีมนักวิชาการดนตรีรุ่นใหม่ โรงเรียนดนตรียามาฮ่า และจุดแข็งหลักสูตร “ยามาฮ่า มิวสิค เวิร์ดวาย เอ็ดดูเคชั่น ซิสเต็ม” หนึ่งเดียวจากประเทศญี่ปุ่น และครองความนิยมอันดับ 1 ของเมืองไทย ทางเลือกของนักเรียนยุคใหม่ พร้อมเดินหน้าพัฒนาหลักสูตรดนตรี ควบคู่กับพัฒนาทักษะเยาวชนไทย เพื่อความเป็นเลิศทางดนตรี ก้าวสู่  Trends in Music Education in Thailand  

ดร.ยุทธพงศ์ แสงสมบูรณ์ Music Director แห่งโรงเรียนดนตรียามาฮ่า สถาบันดนตรียามาฮ่า และทีมนักวิชาการดนตรีที่มีองค์ความรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ ประกอบด้วย หลักสูตรวิชาดนตรีพื้นฐานสำหรับเด็กเล็ก [JMC], วิชาเปียโน, วิชาอิเลคโทน, วิชากีต้าร์, วิชากลอง และวิชาป๊อปปูล่ามิวสิค ที่มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และมีศักยภาพและประสบการณ์ในการสอนสูงมาก ที่พร้อมมุ่งมั่นพัฒนาทักษะนักเรียน และหลักสูตรดนตรียามาฮ่า ให้มีความทันสมัยอย่างต่อเนื่อง อีกทั้ง ยังสร้างความเชื่อมั่นแก่นักเรียน ผู้ปกครอง และเจ้าของธุรกิจโรงเรียนดนตรียามาฮ่าในเครือข่ายทั่วประเทศ และมีกิจกรรมที่พร้อมสนับสนุนเด็ก ๆ ได้มีเวทีก้าวไปยังระดับสากล

โปรเจคสำคัญ ๆ  ที่มีการพัฒนาต่อยอดหลักสูตรยามาฮ่า และมีกิจกรรมหลัก ๆ ที่ส่งเสริมและสนับสนุนเด็กเก่งได้แสดงออกทางดนตรีและก้าวสู่เวทีในระดับสากล อาทิ การพัฒนาหลักสูตรในโรงเรียนและสถาบันการศึกษาต่าง ๆ โรงเรียนนานาชาติในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ได้แก่ The Regent Singapore International School of Bangkok, Brighton, Ascot, St’ Andrews Dusit, Headstart, Singapore International School Thonburi, โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ภูเก็ต และการพัฒนาดนตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต, วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ ฯลฯ และมีเวทีแสดงความสามารถทางดนตรีทั้งในประเทศ และต่างประเทศ อาทิ ยามาฮ่า ไทยแลนด์ มิวสิค เฟสติวัล เวทีที่ตอบโจทย์หลักสูตรนักเรียนยามาฮ่าในเครือข่ายได้สมบูรณ์ที่สุด, กิจกรรมคอนเสิร์ตบทประพันธ์จากเยาวชนดนตรีในโรงเรียนดนตรียามาฮ่าเวที Thai Junior Original Concert, Asia Pacific Junior Original Concert, International Junior Original Concert  เป็นต้น

“ยามาฮ่า” หลักสูตรดนตรีศึกษาอันดับ 1 ในประเทศไทย และ 1 เดียวในโลก มั่นใจว่านักเรียนไทยมากกว่าหนึ่งล้านคน เคยผ่านการเรียนการสอนดนตรีในระบบยามาฮ่า ที่ได้รับความนิยมสูงสุดจากนักเรียนทั่วโลก และยังสามารถผลิตนักเรียนดนตรี ได้มากกว่า 500,000 คน ถือว่าเป็นประชาคมดนตรีที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ

 • ดร.ยุทธพงศ์ แสงสมบูรณ์ Music Director แห่งโรงเรียนดนตรียามาฮ่า และอาจารย์คคนางค์ หวังเชิดชูวงศ์ (ครูเรียว) Electone Instructor ดูแลหลักสูตรอิเลคโทน และกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนกล้าแสดงออกโดยมีเวทีการแข่งขัน

 

 • อาจารย์พรรษวัชร์ พุธวัฒนะ YMC Senior Instructor, JMC [New Teacher], JXC, Piano [UPC] อาจารย์อติพร ศงสภาต (ครูเตย) YMC Chief Instructor มีหน้าดูแลหลักสูตรพื้นฐานสำหรับดนตรีสำหรับเด็ก [Junior Music Course] ให้สอดคล้องกับพัฒนาการในช่วงวัยของผู้เรียน

 • Yusuke Komura Piano Chief Instructor, อาจารย์อาภานุช ยุทธวงศ์ (ครูแตงกวา) Piano Instructor และอาจารย์จุมพฏ กอวัฒนา (ครูโต) มีหน้าที่ผลิตและพัฒนาครูวิชาเปียโน ในหลักสูตร Pianoforte,  Junior Piano รวมถึง กิจกรรมด้านเปียโน

 • อาจารย์แมนรัฐ สว่างวัฒนะ Examiner, Classical Guitar, Acoustic Guitar และอาจารย์วรกานต์ แสงสมบูรณ์ (ครูอาร์ต) Chief Instructor ดูแลและพัฒนาครูหลักสูตรกีต้าร์คลาสสิค

 • อาจารย์ณัฐพร ผกาหลง (ครูกวาง) Senior String Instructor ดูแลหลักสูตรไวโอลิน

 • อาจารย์อรรถพล หมั่นเจริญ (ครูแก๊ป) PMC Chief Instructor ดูแลครูและพัฒนาหลักสูตรป๊อปปูล่า มิวสิค คอร์ส [PMC] รวมถึงกิจกรรม และแนะนำความรู้ต่าง ๆ แก่ครูและนักเรียน และอาจารย์อมรศักดิ์ ปราบภัย (ครูการ์ด) Drums Instructor ผลิตและพัฒนาครูวิชากลองในหลักสูตร หลักสูตรป๊อปปูล่า มิวสิค คอร์ส [PMC] รวมถึงกิจกรรมด้านวิชา Popular Music

8 เหตุผลของคนรักดนตรี และไว้วางใจเลือกเรียนยามาฮ่า เนื่องจากมีเอกลักษณ์อันโดดเด่นเฉพาะตัวของหลักสูตรที่เป็นกุญแจหัวใจหลักสำคัญในการพัฒนาเด็กไทยอย่างแท้จริง

 1. การศึกษาที่เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็ก (Timely Education) คำนึงถึงพัฒนาการและความสามารถทางด้านร่างกายและจิตใจของเด็ก ๆ ให้เหมาะกับช่วงอายุและวัยของผู้เรียนเป็นสำคัญ สามารถเรียนได้ตั้งแต่อายุ 2.5 ปีขึ้นไป จนถึงวัยผู้ใหญ่แบบไม่จำกัดอายุ
 2. การสอนดนตรีแบบบูรณาการ ที่เน้นองค์รวมทางดนตรีศึกษา (Fostering of Comprehensive Music Education) ทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ครบถ้วน อาทิ การฟัง การร้องโน้ต การเรียน และทฤษฎีดนตรี รวมทั้ง การเรียนการสอนเป็นกลุ่ม (Group Lesson) เสริมประสบการณ์ดนตรีใหม่ ๆ ให้กับเด็ก
 3. เปิดโลกจินตนาการทางดนตรีแบบไร้ขีดจำกัด (Rearing of Creativity) ให้ความสำคัญในการใช้ความคิดสร้างสรรค์ทางดนตรีให้เกิดความสนุกสนาน สร้างจิตสำนึกเด็กๆ ให้มีลักษณะนิสัย ได้แก่ “หัวใจที่รักการฟัง” “ความปรารถนาที่จะร้องเพลง” “ความตั้งใจที่จะเล่นดนตรีอย่างสนุกสนาน” และ “จิตใจที่รักการแสดงออก” ติดตัวไปเมื่อจบหลักสูตร และมีประสบการณ์ในการเรียนรู้ดนตรีหลากหลายรูปแบบ
 4. ครูผู้สอนที่มีคุณภาพ (High Standard Teacher) ได้รับการพัฒนาอบรมทักษะทางดนตรี และควบคุมมาตรฐานการสอน โดยสถาบันดนตรียามาฮ่า (สยามกลการ) ทำให้คุณครูต้องพัฒนาทักษะทางดนตรีอย่างต่อเนื่องให้ทันกับยุคสมัยในปัจจุบัน
 5. หลักสูตรมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก (Worldwide Uniform Educational System) ได้รับการพัฒนาให้เหมาะกับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง และเป็นหลักสูตรสากลที่นิยมเรียนมากที่สุดทั่วโลก และมียอดนักเรียนมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของโลก
 6. มีเวทีดนตรีเพื่อก้าวสู่ระดับสากล (International Stage Performance Opportunities) เข้าร่วมกิจกรรรมดนตรีตลอดปี เพื่อโชว์ความสามารถทางดนตรีก้าวไปสู่เวทีระดับประเทศ อาทิ Yamaha Thailand Music Festival เพื่อก้าวสู่การเป็นตัวแทนประเทศ และเวทีต่างๆ ในระดับสากล เช่น International Junior Original Concert, Asia Pacific Electone Drums Competition, Yamaha Popular Music Asian Beat Challenge และอื่น ๆ มากมาย
 7. มีการวัดประเมินผลเมื่อจบหลักสูตร (Grade System) มีการสอบเพื่อวัดและประเมินผลในแต่ละระดับมาตรฐานจากประเทศญี่ปุ่น สามารถใช้อ้างอิงได้ทั่วโลก และใช้เป็นมาตรฐานเดียวกันกว่า 40 ประเทศทั่วโลก และยังมียอดนักเรียนสอบสูงสุดเป็นอันดับ 1 ของประเทศไทย
 8. เครื่องดนตรีที่ทันสมัยและมีคุณภาพ (Advance qualities musical instrument) มีเครื่องดนตรี และอุปกรณ์การเรียนต่าง ๆ ทันสมัยและมีคุณภาพมาตรฐานสากลแบรนด์ Yamaha และมีศูนย์บริการเครื่องดนตรีที่พร้อมให้บริการ และคอยแนะนำปรึกษาทุกปัญหา

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *