web analytics

ติดต่อเรา

วิริยะประกันภัย จัดอบรมแนวทางปฏิบัติงานด้านสินไหม

นายวิญญู อังศุนิตย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) นำคณะผู้บริหารและพนักงาน จัดโครงการอบรมแนวทางปฏิบัติงานด้านสินไหม ภาค 6 ปี 2562 (ประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง) เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ให้แก่ผู้บริหารศูนย์ปฏิบัติการสินไหมทดแทน สามารถนำแนวทางปฏิบัติงานด้านสินไหมที่ได้จากการอบรมครั้งนี้ไปปรับใช้ในทุกกระบวนงาน ตลอดจนเพื่อให้สามารถถ่ายทอดและให้คำแนะนำปรึกษาแก่พนักงานตรวจสอบอุบัติเหตุ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงลูกค้าได้อย่างถูกต้องชัดเจนมากยิ่งขึ้น เพื่อให้ลูกค้าได้รับการบริการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความพึงพอใจอย่างสูงสุด โดยการอบรมจัดขึ้น ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *