web analytics

ติดต่อเรา

บ้านปู ฯ จัดกิจกรรม โครงการพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเรียนรู้

หลังจากที่ได้เปิดตัวบริษัทฯ อย่างเป็นทางการไปเมื่อปี 2560 ที่ผ่านมา บริษัท บ้านปู อินฟิเนอร์จี จำกัด ในฐานะผู้ให้บริการด้านการวางระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบครบวงจร One Stop Service ด้วยเทคโนโลยีสะอาดและทันสมัย เดินหน้าสานต่อเจตนารมณ์ด้านการพัฒนาสังคมของบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ภายใต้แนวคิด “พลังความรู้ คือ พลังแห่งการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา” เสริมสร้างรากฐานสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างยั่งยืน ผ่านโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม โครงการพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเรียนรู้ “LIGHT & LEARN” โดยนำความเชี่ยวชาญด้านการผลิตและการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ มาช่วยสร้างโอกาสในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลสารสนเทศสำหรับชุมชนไทยภูเขา อันจะเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ และสร้างต้นทุนทางปัญญาที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพของชุมชนในระยะยาวได้อย่างแท้จริง

โครงการพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเรียนรู้ “LIGHT & LEARN” มุ่งเน้นการสร้างโอกาสในการเรียนรู้ให้แก่เยาวชนในชุมชนที่ห่างไกลและขาดแคลนไฟฟ้าในศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวง จังหวัดตาก โดยทีมงานจาก บ้านปู อินฟิเนอร์จีฯ ได้เข้าไปตรวจสอบพื้นที่ ออกแบบระบบให้เหมาะสมกับพื้นที่และกำลังการใช้สอย ตลอดจนทำการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมแบตเตอรี่ เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าให้แก่โรงเรียนในโครงการฯ ที่ยากต่อการเข้าถึงและขาดแคลนไฟฟ้าให้มีไฟฟ้าใช้ได้ตลอดทั้งวัน อีกทั้งยังมอบและติดตั้งจานดาวเทียมและโทรทัศน์ เพื่อเป็นสื่อในการเข้าถึงข้อมูลการเรียนรู้ในการศึกษาทางไกล ซึ่งเป็นหนทางไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของเยาวชน ให้ก้าวไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนในภายภาคหน้า

นางสมฤดี ชัยมงคล กรรมการ บริษัท บ้านปู อินฟิเนอร์จี จำกัด กล่าวว่า “ในปี 2560 ที่ผ่านมา เราได้ติดตั้งระบบไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับ 24 โรงเรียนในศูนย์การเรียนชุมชนไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวง จังหวัดตาก ซึ่งเราไม่เพียงให้ความช่วยเหลือด้านอุปกรณ์เครื่องมือ แต่เรายังแนะแนววิธีการใช้งานและขั้นตอนการบำรุงรักษาเพื่อยืดอายุการใช้งานของระบบโซลาร์เซลล์ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด “Go Green Together” ที่เรายึดมั่น โดยมุ่งส่งเสริมให้ทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของการผลิตและการใช้พลังงานสะอาดได้อย่างง่ายดายและยั่งยืน เพื่อร่วมกันพัฒนาไปสู่สังคมที่มีความแข็งแกร่ง สามารถพึ่งพาตนเองได้ ทั้งในด้านพลังงานและเศรษฐกิจ โดยภายในปี 2561 นี้ เรามีเป้าหมายที่จะสานต่อโครงการฯ โดยให้ความช่วยเหลือแก่โรงเรียนในศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา ที่ยังขาดแคลนไฟฟ้าใช้ และวางแผนจะขยายความช่วยเหลือไปยังจังหวัดอื่นด้วย”

นางสาวลัดดาวัลย์ กาญจนาเดือนดาว ครูประจำโรงเรียนพะบอเรเคาะ กล่าวว่า “โครงการพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเรียนรู้ “LIGHT & LEARN” เป็นโครงการที่ไม่เพียงเปิดโอกาสในการเข้าถึงสื่อการเรียนการสอนต่าง ๆ ให้แก่นักเรียน แต่ยังมอบแสงสว่างให้กับชีวิตของชาวบ้านในชุมชน จากที่เคยต้องใช้ชีวิตอยู่ในความมืด ตอนนี้ชาวบ้านสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีต่าง ๆ ได้มากขึ้น มีความเท่าทันต่อเหตุการณ์บ้านเมือง และสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกสบายมากขึ้น ซึ่งเราขอขอบคุณบ้านปู อินฟิเนอร์จีฯ ที่ตระหนักถึงความสำคัญทั้งในด้านการศึกษาและการพัฒนาชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ที่ห่างไกล ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์จะสามารถสร้างประโยชน์ได้มากมายให้แก่นักเรียนและชาวบ้านในชุมชนของเรา”

เด็กหญิงนุจรินทร์ สุภาพวีระชน นักเรียนชาวเขา เผ่ากะเหรี่ยง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพะบอเรเคาะ กล่าวถึงความประทับใจว่า “ตั้งแต่ได้มีการติดตั้งอุปกรณ์จากบ้านปู อินฟิเนอร์จีฯ หนูรู้สึกเพลิดเพลินและสนุกสนานกับการเรียนภาษาไทยมากขึ้น และกล้าที่จะสื่อสารด้วยภาษาไทยมากกว่าแต่ก่อน หนูได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาไทยมากมายจากการดูสารคดีและช่องเกี่ยวกับการศึกษา และนำมาใช้ในชีวิตประจำวันกับเพื่อน ๆ และคุณครู นอกจากนี้ หนูยังสามารถเรียนภาษาไทยด้วยตนเองในเวลาพัก จากการดูโทรทัศน์ และร่วมกิจกรรมที่คุณครูจัดขึ้น เช่น การพูดกระจายเสียงเป็นภาษาไทยในโรงเรียน บทเรียน และแบบฝึกหัดของคุณครู ที่ทำให้ทั้งหนูและเพื่อน ๆ ได้ฝึกฝนการใช้ภาษาไทยมากขึ้น”

นอกเหนือจากการจุดประกายโอกาสในการเรียนรู้ผ่านการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แล้ว พนักงานในกลุ่มบริษัท บ้านปูฯ ยังได้ร่วมผนึกกำลังในการระดมเงินทุนผ่านกิจกรรมวิ่งเพื่อการกุศลในโครงการ “วิ่งเพื่อน้อง” ตอกย้ำพลังของบ้านปูสปิริต ในเรื่องความห่วงใยและเอาใจใส่ (Care) และพลังร่วม (Synergy) เพื่อนำเงินที่ได้ไปซื้อรองเท้าให้แก่เด็ก ๆ ที่ขาดแคลน พร้อมร่วมสมทบทุนและบริจาคของใช้ที่จำเป็นในโครงการพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเรียนรู้ “LIGHT & LEARN” ให้เยาวชนสามารถก้าวเดินไปสู่อนาคตที่สว่างสดใสพร้อม ๆ กันอีกด้วย

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *