ติดต่อเรา

ไทยบริดจสโตน เข้ารับพระราชทานรางวัล “รัตโนบล”

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีพระราชทาน “รางวัลรัตโนบล ประจำปี 2560” แก่บริษัท ไทยบริดจสโตน จ ากัด โดย มร. ยาสุฮิโระ โมริตะ กรรมการผู้จัดการ เข้ารับรางวัลพระราชทาน ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม ที่ผ่านมา ทั้งนี้เพื่อเชิดชูเกียรติคุณแก่บริษัทฯที่ได้สร้างคุณประโยชน์แก่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในการสนับสนุนและพัฒนาการศึกษา
มาอย่างต่อเนื่อง มีผลงานดีเด่นจนปรากฏเป็นที่ยอมรับต่อสังคม และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคคลและองค์กรอื่น

ไทยบริดจสโตน ยังคงมุ่งดำเนินธุรกิจเพื่อนำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดสู่มือผู้บริโภคอย่างหลากหลาย และครอบคลุมทุกความต้องการ ในขณะเดียวกันยังสร้างความยั่งยืนแก่สังคมไทยด้วยการยกระดับการศึกษาและพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้แก่เยาวชนด้วยการสนับสนุนและดำเนินโครงการต่างๆ ในสถาบันการศึกษาทั่วประเทศตลอดระยะเวลากว่า 15 ปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ชนบท ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดอื่นๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ปีพ.ศ. 2546 ไทยบริดจสโตน ได้เริ่มจัดตั้งศูนย์การเรียนวิทยาศาสตร์ไทยบริดจสโตนและมอบให้กับ โรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ต่อมาในปีพ.ศ. 2549 ไทยบริดจสโตน สนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดตั้งศูนย์พัฒนาการเรียนรู้เทคโนโลยีด้านหุ่นยนต์ในจังหวัดชัยภูมิ ในขณะเดียวกัน ไทยบริดจสโตนได้ร่วมมือกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีดำเนินโครงการสะพานเยาวชนนักประดิษฐ์หรือ Bridge 2 Inventor
เพื่อส่งเสริมกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสนับสนุนทุนการศึกษาไทยบริดจสโตนแก่ นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตลอดจนนิสิต นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ด้วยพันธกิจของผู้บริหารที่ยังคงเดินหน้ามอบโอกาสทางการศึกษาพร้อมส่งเสริมให้เยาวชนไทยเติบโตเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพเพื่อร่วมพัฒนาประเทศชาติต่อไป

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *