web analytics

ติดต่อเรา

ส.อ.ท. ภาคกลางนำร่อง ยกระดับการเรียนการสอนรูปแบบสื่อดิจิทัล เลือก จ.นนทบุรี ประเดิม พร้อมส่งมอบจักรยาน 120 คัน ภายใต้โครงการ 50 ปี ส.อ.ท. แก่โรงเรียนขาดแคลนในพื้นที่

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมภาคกลาง บริษัท เลิร์น เอ็ดดูเคชั่น จำกัด และสำนักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ (สกส.) จัดพิธีเปิดโครงการเปลี่ยนประเทศไทยด้วยการศึกษา (Learn Education) ภาคกลาง และพิธีมอบจักรยาน ภายใต้โครงการ “50 ปี ส.อ.ท. มอบจักรยาน 7,000 คัน ปันรัก…สู่โรงเรียนขาดแคลน” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2560 ณ โรงเรียนวัดลาดปลาดุก อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี โดยได้รับเกียรติจากผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี (นายนิสิต จันทร์สมวงศ์) มาเป็นประธานในพิธีเปิด

โครงการเปลี่ยนประเทศไทยด้วยการศึกษา เป็นการพัฒนาระบบการเรียนรูปแบบใหม่ที่ผสมผสานเทคโนโลยีและการเชื่อมโยงกับครูผู้สอนในห้อง โดยผ่านเทคนิค Blended Solution ของบริษัท เลิร์น เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านคอนเทนต์คุณภาพโดยใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ

มีการวัดผลประเมินความสามารถของนักเรียนได้ทันที ทำให้ครูผู้สอนสามารถให้ความสำคัญกับนักเรียนที่เรียนไม่เข้าใจเนื้อหาได้อย่างตรงจุด โดยในปัจจุบันระบบดังกล่าวได้ถูกนำมาใช้มากกว่า 100 โรงเรียนทั่วประเทศ นอกจากนี้ โครงการดังกล่าว สามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครูทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ

ตลอดจนสามารถช่วยลดภาระการเตรียมการสอนของครูผู้สอน เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพการศึกษาของไทย ในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนการสอนในห้องเรียนของเด็กไทยมาใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยสนับสนุนครู ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำในพื้นที่ที่ขาดแคลนครูอีกด้วย

นางเบญจมาศ สมบูรณ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคกลาง เปิดเผยว่า สภาอุตสาหกรรมภาคกลาง ได้ตะหนักเห็นความสำคัญของการศึกษามาโดยตลอด ซึ่งโครงการเปลี่ยนประเทศไทยด้วยการศึกษาที่จัดขึ้นในครั้งนี้ สภาอุตสาหกรรมภาคกลางมีเจตนารมย์ที่จะเข้าร่วมเพื่อเป็นการสร้างต้นแบบ ของการมีส่วนร่วมระหว่างภาคอุตสาหกรรมกับชุมชนด้านการศึกษา และสนับสนุนให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาที่ไม่ใช่เพียงการมอบเงินสนับสนุน

โดยโครงการดังกล่าวสามารถพัฒนาศักยภาพเด็กที่อยู่ในโรงเรียนใกล้โรงงาน เพิ่มคุณภาพชีวิตของทั้งพ่อแม่และเด็ก นอกจากนี้ ยังเป็นการริเริ่มการลงทุนทางสังคมกับสำนักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคม แห่งชาติ (สกส.) เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม รวมทั้งเป็นการสนับสนุนโครงการประชารัฐชุดส่งเสริม SME Start up และ Social Enterprise (กิจการเพื่อสังคม) ด้วย

“สำหรับโรงเรียนนำร่องในภาคกลาง ที่ได้รับเลือกเข้าร่วมโครงการเปลี่ยนประเทศไทยด้วยการศึกษาในครั้งนี้ คือ โรงเรียนวัดลาดปลาดุก จ.นนทบุรี ซึ่งนักเรียนจะเข้าร่วมโครงการฯ ตั้งแต่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ต่อเนื่องเป็นระยะเวลารวม 3 ปีการศึกษา คือ ระหว่าง พ.ศ 2560 – 2562 โดยจะมีนักเรียนที่ได้รับประโยชน์จากโครงการดังกล่าวทั้งสิ้นจำนวนกว่า 240 คน” ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคกลาง กล่าว

โครงการเปลี่ยนประเทศไทยด้วยการศึกษา หรือ เลิร์น เอ็ดดูเคชั่น จึงเป็นระบบการเรียนการสอนที่ตอบโจทย์ผ่านการเรียนวิชาคณิตและวิทย์รูปแบบใหม่ผ่านสื่อดิจิทัลเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยมีเป้าหมายเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

โดยแก้ปัญหาเรื่องการขาดแคลนครูทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ อีกทั้งยังสามารถช่วยลดภาระการเตรียมการสอนของครูผู้สอน และช่วยให้ครูผู้สอนสังเกตเห็นนักเรียนที่มีปัญหาในการเรียนวิชาคณิตและวิทย์ได้รวดเร็วขึ้น และสามารถเข้าไปช่วยแก้ปัญหาและพัฒนานักเรียนกลุ่มนี้ได้ตรงจุด

“สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การที่โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีได้รับเลือกเข้าร่วมโครงการเปลี่ยนประเทศไทยด้วยการศึกษา ในครั้งนี้ จะสามารถเป็นต้นแบบในการพัฒนาการศึกษาให้กับพื้นที่อื่นๆ เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และสร้างอนาคตที่ดีให้กับเยาวชนไทยได้ต่อไป” ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี กล่าว

ด้าน นายไพรัตน์ เอื้อชูยศ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยในฐานะประธานคณะกรรมการสายงานกิจกรรมเพื่อสังคม และผู้ส่งมอบจักรยานให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่ จ.นนทบุรี ภายใต้โครงการ “50 ปี ส.อ.ท. มอบจักรยาน 7,000 คัน ปันรัก…สู่โรงเรียนขาดแคลน” ว่า

เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ส.อ.ท. ได้เตรียมจัดกิจกรรมต่างๆ มากมายเพื่อเฉลิมฉลองในวาระพิเศษดังกล่าวนี้ ซึ่งหนึ่งในกิจกรรมนั้น คือ โครงการ “มอบจักรยาน 7,000 คัน ปันรัก…สู่โรงเรียนขาดแคลน”

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมอบรถจักรยานให้กับนักเรียนในพื้นที่ต่างจังหวัดที่มีฐานะยากจนและบ้านอยู่ห่างไกลจากโรงเรียนได้ยืมเดินทางมาเรียน เพื่อให้นักเรียนสามารถเดินทางมาเรียนหนังสือได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น ซึ่งจักรยานที่ ส.อ.ท. นำมามอบในครั้งนี้จะถูกส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ตามเจตนารมย์ตามที่ตั้งไว้ สำหรับจังหวัดนนทบุรี แม้เป็นจังหวัดที่อยู่ไม่ไกลจากเขตเมืองมากนัก แต่ยังมีนักเรียนจำนวนไม่น้อยที่ประสบปัญหาการเดินทางมาเรียนหนังสือ ส.อ.ท. จึงได้ส่งมอบจักรยานจำนวน 120 คัน

ให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนในจังหวัดนนทบุรี ซึ่งประกอบด้วย 12 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัด ลาดปลาดุก, โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดอุบลวนาราม (วัดบัว), โรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา, โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต, โรงเรียนชุมชนวัดต้นเฃือก (ถาวรวิทย์อุปกฤต), โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก (เจริญจิตต์วิทยา), โรงเรียนคล้ายสอนศึกษา, โรงเรียนวัดโมลี (นันทวิมล), โรงเรียนดีมากอุปถัมป์, โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์นิยม, โรงเรียนสมบูรณ์ศาสตร์พัฒนา และโรงเรียนเต็มรักศึกษา เพื่อใช้ประโยชน์ในการเดินทางมาเรียนต่อไป…

 

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *