web analytics

ติดต่อเรา

ธนาคารธนชาต ใช้โซลูชั่นบริหารความเสี่ยงมัลติ – แอสเซ็ตของบลูมเบิร์ก

บลูมเบิร์ก ผู้นำของโลกด้านข่าวและข้อมูลทางธุรกิจและการเงิน แถลงวันนี้ว่าธนาคารธนชาตซึ่งเป็น ธนาคารที่มีขนาดสินทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 6 ของไทยเลือกใช้โซลูชั่นบริหารความเสี่ยงแบบมัลติ-แอสเซ็ต (Multi-Asset Risk Solution: MARS) ของบลูมเบิร์ก สำหรับการบริหารความเสี่ยงคู่ค้า

ธนาคารธนชาตซึ่งเป็นบริษัทในเครือธนาคารชาตกรุ๊ป จะใช้ MARS เพื่อการรับรู้และรายงานมูลค่าทางตลาดของความเสี่ยงด้านเครดิตของคู่ค้า (Credit Value Adjustment: CVA) ในการคำนวณธุรกรรมอนุพันธ์ที่ธนาคารทำสัญญาซื้อขายโดยตรงกับคู่ค้าหรือคู่สัญญา

ชุดโซลูชั่นด้านการบริหารความเสี่ยงของบลูมเบิร์กนำเสนอข้อมูลที่เหนือกว่า ที่ไม่ว่าจะเป็นด้านราคาสินทรัพย์ มูลค่าและความเสี่ยงของสินทรัพย์แบบเรียลไทม์ ข้อมูลด้านตลาดและการบริหารความเสี่ยงคู่ค้าที่ครบถ้วน การทดสอบภาวะวิกฤติที่แม่นยำ และการบริหารหลักประกันเพื่อการบริหารสินทรัพย์ข้ามพอร์ตโฟลิโอ

ลลิต ธรรมเสรี ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารเงินและตลาดทุน ธนาคารธนชาต กล่าวว่า “เครื่องมือบริหารความเสี่ยงและการรายงานผลที่ครอบคลุมของบลูมเบิร์กตอบทุกโจทย์ความต้องการของธนาคาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเตรียมพร้อมเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดและการกำกับดูแล ตลอดจนความผันผวนของตลาดเงินทั่วโลก

ดังนั้นด้วยโซลูชั่นบริหารความเสี่ยงคู่ค้า MARS ธนาคารจึงสามารถบริหารพอร์ตให้สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีทั่วโลก และตรวจสอบความเสี่ยงในทุกระดับของคู่ค้าได้ในทุกระดับครอบคลุมทุกชนิดตราสารและพอร์ตต่าง ๆ”

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านการกำหนดมาตรฐานทางบัญชีอย่างเป็นทางการของไทย ได้ประกาศว่าจะมีการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินสากลมาปรับใช้ ซึ่งจะรวมถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13 หรือ IFRS 13 (สำหรับประเทศไทยคือ TFRS 13) เรื่องการวัดมูลค่ายุติธรรม ซึ่งกำหนดให้ต้องรายงานสินทรัพย์และหนี้สินทุกรายการ

“กฎระเบียบข้อบังคับ เทคโนโลยี และการวิเคราะห์ขั้นสูง ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จะยังคงเป็นปัจจัยกำหนดโครงสร้างพื้นฐานด้านการบริหารความเสี่ยงของธนาคารทั่วโลก” โฮเซ่ ริบัส หัวหน้าฝ่ายโซลูชั่นบริหารความเสี่ยงและการเงินตราสารอนุพันธ์ ตราสารที่มีลักษณะคล้ายเงินสด บลูมเบิร์กกล่าว

“ธนาคารธนชาตเป็นผู้นำด้านการวางรากฐานสู่การกำกับดูแลการปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับและการบริหารความเสี่ยงที่ดีที่สุด ซึ่งจะช่วยเตรียมความพร้อมและลดความเสี่ยงจากคู่ค้า ภาวะตลาด และด้านเครดิตที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ”

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *