web analytics

ติดต่อเรา

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ติดปีก SMEs อุตสาหกรรมแฟชั่นไทย

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดยกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดตัวกิจกรรม “Fashion Next 2017” หรือกิจกรรมพัฒนารูปแบบและผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของตลาด ภายใต้โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ SMEs สู่ตลาดโลก (Global Reach 2016) ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมปีงบประมาณ 2559 เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันทางการตลาดของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในกลุ่มอุตสาหกรรมแฟชั่น สิ่งทอ เครื่องหนัง และอัญมณี สู่ระดับสากล อบรมเนื้อหาเข้มข้นจากวิทยากรผู้รู้จริง พร้อมกิจกรรมให้คำปรึกษาเชิงลึกแบบเฉพาะกิจการ 30 กิจการ เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ด้านปฏิบัติ เพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ สร้างแบรนด์ สร้างยอดขายได้จริง ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน

โดยในพิธีเปิดงานได้รับเกียรติจาก ประสงค์ นิลบรรจง รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงาน และ นวลจิตต์ เรืองศรีใส ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องหนัง กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวรายงานรายละเอียดโครงการ พร้อมด้วยเวทีเสวนาให้ความรู้จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในอุตสาหกรรมแฟชั่น ได้แก่ ศ. (พิเศษ) ดร. สาคร สุขศรีวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันออกแบบนานาชาติชนาพัฒน์ ที่ปรึกษาโครงการ, พลพัฒน์ อัศวะประภา นายกสมาคมแฟชั่นดีไซเนอร์กรุงเทพ และ เจนสุดา ปานโต สิริสันต์ เจ้าของแบรนด์แฟชั่น “Janesuda” รวมทั้งงานสัมมนาหัวข้อ “Mega Trend การออกแบบให้ตรงกับตลาดยุคใหม่ และตลาดไร้ต้นทุน” จาก ดร. เอกก์ ภทรธนกุล อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ คุณวีรพล วิวัฒน์กมลวัฒน์ Topshop Personal Shopper, Maibe Brand owner โดยมีผู้ประกอบการ SMEs ให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก ณ ห้องบอลรูม โรงแรมโซฟิเทล โซ กรุงเทพฯ

โดยกิจกรรรม Fashion Next 2017 เป็นส่วนหนึ่งของโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ SMEs สู่ตลาดโลก (Global Reach 2016) ปีงบประมาณ 2559 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของ SMEs ในกลุ่มอุตสาหกรรมแฟชั่นตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ โดยโครงการพัฒนารูปแบบและผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของตลาดเป็นโครงการนำร่อง ที่ร่วมมือกับสถาบันออกแบบนานาชาติชนาพัฒน์ จัดอบรมในเชิงกว้างให้กับผู้ประกอบการกว่า 500 คนทั่วประเทศและคำปรึกษาเชิงลึกกับ 30 กิจการในด้านการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพทางด้านกระบวนการออกแบบ ที่เน้นการสร้างมูลค่าเพิ่ม การเรียนรู้พฤติกรรมผู้บริโภค แนวโน้มแฟชั่น แนวทางการัพฒนาผลิตภัณฑ์สู่ตลาดเป้าหมาย การยกระดับการผลิตบนฐานแห่งนวัตกรรม และผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์

โดยกิจกรรมได้แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ (1) กิจกรรมสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้กับกลุ่ม SMEs ในอุตสาหกรรมแฟชั่นจำนวน 4 ครั้งทั่วประเทศในหัวข้อ “Mega Trend การออกแบบให้ตรงกับตลาดยุคใหม่และตลาดไร้ต้นทุน” จาก ดร. เอกก์ ภทรธนกุล อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ วีรพล วิวัฒน์กมลวัฒน์ Topshop Personal Shopper, Maibe Brand owner กูรูด้านแฟชั่นผู้เคยมีประสบการณ์ทำงานร่วมงานกับยังดีไซเนอร์แบรนด์ดังต่างของอังกฤษมากมาย (2) กิจกรรมให้คำปรึกษาเชิงลึก โดยโครงการจะคัดเลือกผู้ประกอบการที่มีศักยภาพในผลิต จำนวน 30 ราย เข้าร่วมการอบรมเชิงลึกแบบ 1 ต่อ 1 (Coaching) โดยจัดวิทยากรที่มีความรู้ความเข้าใจในการออกแบบและการตลาดมาช่วยให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด เพื่อให้เกิดการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์กับความต้องการตลาดอย่างแท้จริง (3) การจัดแสดงสินค้าและทดสอบตลาดเพื่อให้ 30 กิจการได้จำหน่ายสินค้าจริง ณ ห้างสรรพสินค้าที่มีกำลังซื้อสูง ทั้งนี้ ทางโครงการฯ เชื่อมั่นว่า SMEs ทั้ง 30 กิจการที่ผ่านการอบรมจะสามารถสร้างยอดขายเพิ่มขึ้น 1 ล้านบาทต่อปี ต่อกิจการ”

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *