web analytics

ติดต่อเรา

ธ.กรุงเทพ สนับสนุน สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ จัดสัมมนา ‘สื่อมืออาชีพยุคสงครามออนไลน์’

อภิวัฒน์ ปุณโณปกรณ์ เจ้าหน้าที่บริหารระดับ Vice President ฝ่ายการประชาสัมพันธ์ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนธนาคารรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณจาก ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในฐานะหนึ่งในผู้สนับสนุนหลักการจัดสัมมนาทางวิชาการเรื่อง ‘สื่อมืออาชีพยุคสงครามออนไลน์’ เนื่องในโอกาสครบรอบ 19 ปี สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ทั้งนี้ธนาคารกรุงเทพเล็งเห็นความสำคัญในการเผยแพร่ข่าวสารของสื่อมวลชนผ่านช่องทางอันหลากหลายอย่างครบถ้วนถูกต้อง และคำนึงถึงจริยธรรมทางสังคมตลอดจนประโยชน์สาธารณะเป็นหลัก

โดยสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ เป็นองค์กรอิสระที่ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่ควบคุมสื่อสารมวลชนด้วยกันเอง ส่งเสริมเสรีภาพ เสริมสร้างจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงเผยแพร่ผลงานที่มีจริยธรรมและธรรมาภิบาลไปสู่สาธารณชน ให้ได้รับผลประโยชน์สูงสุดจากผลงานดังกล่าว

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *