ติดต่อเรา

สยามกลการ มอบที่ดิน 18 ไร่ สร้าง รพ.ธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา

บริษัท สยามกลการ จำกัด โดย ดร.พรเทพ พรประภา กรรมการผู้จัดการใหญ่ ส่งมอบที่ดินพื้นที่ 18 ไร่ 2 งาน 74 ตารางวา มูลค่า 30 ล้านบาท แก่ รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อนำไปพัฒนาก่อสร้างโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยาขนาด 300 เตียง เพื่อชุมชน ท้องถิ่น อุตสาหกรรมต่าง ๆ พื้นที่ภาคตะวันออก หรือ  EEC เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน ได้เข้ามาใช้บริการดูแลรักษาสุขภาพในระยะยาว และส่งเสริมประชาชนพื้นที่โดยรอบ ๆ ทั้งเด็ก เยาวชน จนถึงผู้สูงวัย ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี นอกจากนี้  ยังพัฒนา ความรู้  การวิจัย นวัตกรรม บริการ และบุคลากรทางการแพทย์ ที่ก้าวไปสู่การเป็น Medical Hub ในอนาคต

จากความสัมพันธ์ที่ดีของ 2 องค์กร คือ สยามกลการ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เริ่มต้นตั้งแต่ปี 1987 ดร.ถาวร พรประภา ประธานกิตติมศักดิ์ บริษัท สยามกลการ จำกัด ได้มอบที่ดินเนื้อที่ 565 ไร่ 3 งาน 35 ตารางวา ให้กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อพัฒนาให้เกิดประโยชน์แก่สังคม และเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการศึกษา ภายใต้ชื่อ วิทยาลัยนวัตกรรมอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา มีหน้าที่ให้การส่งเสริมการศึกษา การวิจัย และดำเนินการที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะชน

ต่อมา ปี 2012 ครบรอบ 60 ปี สยามกลการ มีแนวคิดพัฒนาการศึกษาด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ของเมืองไทยเพื่อก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ได้สนับสนุนงบ 68 ล้านบาท บนเนื้อที่ 3,000 ตารางเมตร  เพื่อก่อสร้างอาคารปฏิบัติการวิศวกรรมยานยนต์  หรือ Auto-TU

ล่าสุดในปี 2018 ทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขานรับการส่งเสริมเป็นเขตส่งเสริมพิเศษ เพื่อพัฒนานวัตกรรมการวิจัย พัฒนาด้านการแพทย์ และสุขภาพแบบครบวงจร โดยบริษัท สยามกลการ จำกัด  เล็งเห็นถึงความสำคัญและประโยชน์ของการพัฒนาระบบสุขภาพของประชาชนในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและบริเวณใกล้เคียง ได้มอบที่ดินเนื้อที่ 18 ไร่ 2 งาน 74 ตารางวา ให้กับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  เพื่อสร้างโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา

บริษัท สยามกลการ จำกัด มีความสัมพันธ์ที่ดีกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มากว่า 30 ปี ได้สนับสนุนที่ดินเพื่อพัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชน โดยเฉพาะการศึกษางานวิชาการที่เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมในด้านต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่อง

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *